Header

นพ.วิโรจน์ เกษวิทย์

นพ.วิโรจน์ เกษวิทย์

ศูนย์การรักษา

แผนกตรวจสุขภาพ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตรวจสุขภาพ

พญ.สายนที ปรางค์นอก

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป