Header

แผนกเด็ก

     แผนกเด็ก ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรั้ง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ

หอผู้ป่วยเด็ก เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย วางใจหากลูกน้อยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (IPD) มีกุมารแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยาและวัคซีนที่ใช้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคมอย่างสมวัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกเด็ก

แผนกเด็ก

แผนกเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เด็งกี๋ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus)

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เด็งกี๋ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus)